Zmluvy


Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojom webovom sídle.

Zmluvy od roku 2023

Prehľad uzatvorených zmlúv od roku 2023 nájdete v Centrálnom registri zmlúv.

Centrálny register zmlúv

Zmluvy 2022

Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2022 v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Zmluvy 2021

Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2021 v digitálnej forme.

*.Google Docs

Zmluvy 2020

Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2020 v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Zmluvy 2019

Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2019 v digitálnej forme.

*.Google Docs

Zmluvy 2018

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Zmluvy 2017

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

Zmluvy 2016

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Zmluvy 2015

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

Zmluvy 2014

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Zmluvy 2013

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

Zmluvy 2012

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs