Obec Rakovice


 

Kontakt

ADRESA Obecný úrad č. 42, 922 08 Rakovice, Slovensko
TELEFÓN +421 33 77 96 113
EMAIL info@rakovice.sk
WEB www.rakovice.sk

Obec Rakovice leží asi sedem kilometrov juhozápadne od Piešťan, má 606 obyvateľov. Obec je samostatná od roku 1945, keď sa odlúčila od susednej obce Veselé. Rakovice patria do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Obec je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a Mikroregiónu nad Holeškou

 


 

Naše naj:

 • Územie dnešných Rakovíc a okolia je kontinuálne osídlené od praveku až po súčasnosť. Najstaršie nálezy pochádzajú z mladšieho paleolitu a svedčia o prítomnosti kultúry s lineárnou keramikou, pre ktorú sú typické keramické misy, pologuľovité nádoby a nádoby s hrdlom.
 • V okolí Rakovíc sa našli aj stopy najstaršieho slovanského osídlenia zo 7. – 8. storočia. So slovanským osídlením pravdepodobne súvisí aj nález pohrebiska z 8. – 11. storočia.
 • Prvá zmienka o území dnešných Rakovíc sa nachádza v Zoborskej listine, v tom čase bolo územie súčasťou hradného panstva Bana. Hodnoverný doklad o prvej písomnej zmienky o obci Rakovice je listina z roku 1262, na základe potvrdenie pravosti kráľom Štefanom V. v roku 1270. V roku 1262 dátumu prvej písomnej zmienky o obci Rakovice vystupuje obec pod názvom Rakoych.
 • Založenie pošty v Rakoviciach sa pripisuje barónovi Dionýzovi Medňanskému v roku 1854. Poštové pečiatky s údajmi z roku 1847 a 1846 však ukazujú, že pošta je ešte staršia. Dostavníková pošta v obci pravdepodobne existovala už v druhej polovici 18. storočia.
 • V roku 1920 sa už používal súčasný názov obce Rakovice. Má pôvod v pomenovaní vodného kôrovca raka.
 • V roku 1930 boli domy v Rakoviciach kryté prevažne slamou, čo bolo častou príčinou požiarov. V roku 1931 vznikol v obci Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 1935 sa v obci začala zavádzať elektrina.
 • V 50. rokoch minulého storočia boli Rakovice spojené so svetom železničnou aj autobusovou dopravou.
 • V roku 1908 bola postavená Rímskokatolícka ľudová škola. Škola bola dvojtriedna a neskôr slúžila ako materská a dnes v nej sídli obecný úrad.
 • V roku 1945 bola v areáli historického parku v budove kaštieľa zriadená Vyššia hospodárska škola, ktorá v roku 1954 bola presťahovaná do Nového Mesta nad Váhom a v roku 1958 začala školský rok opäť v Rakoviciach.
 • V roku 1952 sú zmienky o existencii materskej školy v budove terajšieho obecného úradu. V roku 1978 bola dokončená výstavba materskej školy – spolu s jedálňou a s uzatvoreným parkom – ktorá bola v roku 2007 zrekonštruovaná a rozšírená do súčasnej podoby.
 • V roku 1960 začala v Rakoviciach fungovať nová základná osemročná škola, ktorá priniesla oživenie do kultúrneho života v obci. V ďalších rokoch boli v Rakoviciach postupne vybudované bytovky, obchod, pohostinstvo, dom smútku, pizzeria, rímskokatolícky kostol, štvordráhová kolkáreň, multifunkčné ihrisko a územia pre individuálnu bytovú výstavbu v rámci obytných zón v súlade s územným plánom obce.

Naše tipy:

 • V prvej svetovej vojne padlo pätnásť obyvateľov Rakovíc. Ich mená sú zvečnené na pomníku padlých vojakov postavenom pri rímskokatolíckom kostole vo Veselom.
 • Na severnom okraji obce stojí kaštieľ s anglickým parkom. Kaštieľ bol pôvodne renesančný, neskôr ho dal barón Dionýz Medňanský klasicisticky prestavať. Do zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti daroval barón Medňanský dve nájdené tehly so symbolom skrížených mečov. Tieto nálezy spájal s rytierskym rádom templárov alebo johanitov.
 • Do anglického parku okolo kaštieľa sa vchádza cez trojitú klasicistickú bránu. Súčasťou parku je aj malá okrúhla stavba strážnice.
 • Baroková socha sv. Floriána stála pôvodne v areáli kaštieľa. Sv. Florián je tu zobrazený ako rímsky vojak, socha má bohato členený kamenný podstavec. Lesoparkové prostredie negatívne vplývalo na stav sochy, preto bola so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Trnave premiestnená za vstupnú bránu areálu parku.
 • Na pravom okraji hlavnej cesty z Vrbového do Trnavy na hranici katastrálneho územia Rakovice – Borovce stojí budova niekdajšej dostavníkovej pošty. Skladala sa z časti slúžiacej ako poštový úrad a z časti, kde sa prepriahali kone.
 • V staršej časti obce stojí murovaná zvonica pochádzajúca pravdepodobne z konca 18. storočia. Vo zvonici je umiestnený zvon z roku 1857, ktorý zhotovil Kajetán Zadl v Trnave.
 • V strede obce dominuje Kostol sv. Cyrila a Metoda postavený v rokoch 2003 – 2005, konsekrovaný emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom. O výstavbu sa najviac pričinil biskup Mons. Peter Dubovský, rakovický rodák, ktorý je aj čestným občanom obce.
 • Súčasťou športového komplexu je telocvičňa, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko a štvordráhová kolkáreň.

 

Foto: GO Slovakia, CBS, s. r. o.