Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ.

Spoločnosť Rezort Piešťany, Kukučínova 21, 921 01 Piešťany, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú nižšie definované v dokumente.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií o Rezorte Piešťany, ďalej webového sídla Visitpiešťany.sk a jemu pričlenených profilov na sociálnych sieťach. Pre zvýšenie povedomia o Piešťanskom regióne, zvýšenie návštevnosti Piešťan a z dôvodu realizácie predzmluvných vzťahov, ďalej partnerov Rezortu Piešťan. Primárne spracovanie údajov prebieha v službách, ale nielen:

Návštevník webového sídla Visitpiešťany.sk

  • Newsletter (Mailchimp)
  • Facebook profil
  • Instagram
  • LinkedIN

Partner Rezortu Piešťany uvedený na webe Visitpiešťany.sk

  • webstránka partnera
  • názov spoločnosti partnera

Na akom právnom základe spracúvate moje osobné údaje?

Ako prevádzkovateľ webového sídla, sme viazaní legislatívou. Vaše osobné údaje v uvedených službách, ktoré spracúvame sú postavené na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, pre následné úkony uvedené nižšie:

  • účely plnenia sú zvýšenie povedomia a návštevnosti v Piešťanskom regióne
  • podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy (Facebook, Instagram, Linkedin, Newsletter – Mailchimp)
  • spracúvanie za účelom oprávneného záujmu – registrácia do Newsletteru (odber regionálnych noviniek formou emailu)

Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

Osobné údaje pre partnerov Rezortu Piešťany sú spracované po dobu trvania zmluvného vzťahu a uvedenia na webe Visitpiešťany.sk v sekcii Členovia. Osobné údaje návštevníkov webového sídla prihlásených do newsletteru sú spracované pre účel zasielania newsletteru po dĺžku trvania, pokiaľ nedôjde k odhláseniu (opt-out).

Údaje návštevníkov iných služieb (ďalej ako Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIN, Mailchimp) môžu byť spracované tretími stranami, viac v sekcii „Spracovanie tretími stranami“.

Pri spracovaní vašich osobných údajov dbáme na vaše súkromie a účel použitia ku ktorému boli zverené.

Sú vaše osobné údaje spracované tretími stranami?

Vaše osobné údaje môžu byť nepriamo spracované aj tretími stranami, za účelom plnenia nášho záväzku voči vám, ale aj v snahe zvýšiť návštevnosť webového sídla a regiónu Pieštany. Pri výbere použití iných služieb (tretích strán) dbáme pre legislatívne naplnenie dané krajinám v Európskej únii Európskou komisiou pre dodržanie ochrany osobných údajov.

Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba, ktorej údaje spracúvame, máte právo na nasledovné:

Požadovať odhlásenie z newsletteru (opt-out), ktoré v následnom kroku odstráni osobné údaje vedené (meno, emailová adresa) v databáze odberu noviniek.

Odhlásenie z Facebook-ovej stránky Visitpiešťany.sk – unlike, z Instagramového a Linkedin profilu – unfollow, zmazanie cookies v nastaveniach prehliadača po návšteve webového sídla Visitpiešťany.sk.

Ďalej viac v časti „Mám ďalšie otázky“.

Ako postupujeme ak dôjde k porušeniu vašich práv?

Ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vašu dotknutú osobu.

Mám ďalšie otázky, na koho sa môžem obrátiť?

Otázky, ktoré súvisia s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na email poverenej spoločnosti uvedenej nižšie, alebo písomne na poštovú adresu Rezortu Piešťany (prevádzkovateľ).

Rezort Piešťany (prevádzkovateľ) určil zodpovednú osobu, a to spoločnosť „názov spoločnosti“ , so sídlom „adresa“. IČO: 000000000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktný údaj – email: email@email.sk.