Zverejňovanie

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany zverejňuje na svojej webovej stránke informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.