Žiadosť o príspevok z OOCR Rezort Piešťany

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2022 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť.

Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2022 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované.

Žiadosť musia podať noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov. K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od roku 2019 v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2023 na webe oblastnej organizácie.

V tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom: V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. Zatiaľ môžeme povedať toľko, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.

 

Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Rezortu Piešťany

Stiahnite si Zásady poskytovania finančných prostriedkov z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany na rok 2023 v PDF formáte.

Stiahnuť v PDF formáte

Žiadosť o príspevok z Rezortu Piešťany

Stiahnite si Žiadosť o príspevok z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany vo wordovskom dokumente. Vyplnenú žiadosť prosím vytlačte, podpíšte a doručte do kancelárie Rezortu Piešťany, Kukučínova 21, 92101 Piešťany buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

Stiahnuť vo wordovskom dokumente

 

Online žiadosť o príspevok z Rezortu Piešťany!

Žiadosť o príspevok z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany môžete vyplniť aj online. V online žiadosti je potrebné vyplniť rovnaké informácie ako vo wordovskom dokumente, ktorý môžete použiť aj na prípravu.

Vyplniť žiadosť o príspevok online

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2022

Výberová komisia vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume vyše 120- tisíc eur. Príspevok získa tento rok  43 z 51 prihlásených projektov.

Viac informácií

 

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2021

Výberová komisia rozhodla o pridelení finančných prostriedkov, ktorými Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany tento rok podporí nové aj existujúce projekty rozvoja turizmu v piešťanskom regióne. Podporu získa 29 z 54 prihlásených projektov.

Viac informácií