Žiadosť o príspevok z OOCR Rezort Piešťany

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2023 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť.

Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2023 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované.

Žiadosť musia podať noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov. K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od roku 2019 v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

Prijaté žiadosti posúdi výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Pri hodnotení projektov bude každý člen komisie postupovať nezávisle, pričom zohľadní kritériá, akými sú miesto realizácie, predpokladaný počet návštevníkov, trvanie aktivity, vstupné, ale aj história podujatia, respektíve referencie žiadateľa. Výsledky zverejnia najneskôr 15. februára 2024 na webe oblastnej organizácie.

Súčasťou žiadosti po novom musí byť identifikovanie cieľových skupín, vytýčenie nástrojov na dosiahnutie súladu s princípmi udržateľnosti projektu a plán merateľnosti zamýšľanej aktivity vychádzajúci z realistického predpokladu naplnenia výkonnostných ukazovateľov.

Potreba stanovania kľúčových merateľných kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľov efektívneho využívania poskytnutého príspevku vyplynula z aplikačnej praxe. Za správne zhromaždenie a vyhodnotenie dát zodpovedá prijímateľ – budú povinnou zložkou finálneho vyúčtovania.

Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Môže ísť napríklad o tvorbu nových produktov a produktových línií či o obnovu infraštruktúry v príslušnom segmente. Dôležitým faktorom je verejnoprospešný charakter projektu nad rámec riešenia konkrétneho podnikateľského zámeru.

V tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom: V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. Zatiaľ môžeme povedať toľko, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.

Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Rezortu Piešťany

Stiahnite si Zásady poskytovania finančných prostriedkov z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany na rok 2024 v PDF formáte.

Stiahnuť v PDF formáte

 

Žiadosť o príspevok z Rezortu Piešťany

Stiahnite si Žiadosť o príspevok z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany vo wordovskom dokumente. Vyplnenú žiadosť prosím vytlačte, podpíšte a doručte do kancelárie Rezortu Piešťany, Kukučínova 21, 92101 Piešťany buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

Stiahnuť vo wordovskom dokumente

Online žiadosť o príspevok z Rezortu Piešťany!

Žiadosť o príspevok z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany môžete vyplniť aj online. V online žiadosti je potrebné vyplniť rovnaké informácie ako vo wordovskom dokumente, ktorý môžete použiť aj na prípravu.

Vyplniť žiadosť o príspevok ONLINE

 

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2024

Sedemčlenná pracovná skupina zriadená primátorom Mesta Piešťany vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume 100 – tisíc eur. Príspevok získa tento rok 32 zo 44 prihlásených projektov.

Viac informácií

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2023

Výberová komisia vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume vyše 101- tisíc eur. Príspevok získa tento rok  40 z 52 prihlásených projektov.

Viac informácií

 

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2022

Výberová komisia vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume vyše 120- tisíc eur. Príspevok získa tento rok  43 z 51 prihlásených projektov.

Viac informácií

Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2021

Výberová komisia rozhodla o pridelení finančných prostriedkov, ktorými Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany tento rok podporí nové aj existujúce projekty rozvoja turizmu v piešťanskom regióne v celkovej sume vyše 94- tisíc eur. Podporu získa 29 z 54 prihlásených projektov.

Viac informácií