Žiadosť o príspevok z OOCR Rezort Piešťany

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2021 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť.

Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2021 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované.

Žiadosť musia podať noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov. K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od roku 2019 v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2022 na webe oblastnej organizácie.

V tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom: V budúcoročnom rozpočte máme stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. Zatiaľ môžeme povedať toľko, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.