Verejné obstarávanie

Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR REZORT PIEŠŤANY je podľa § 7 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: OOCR REZORT PIEŠŤANY
Sídlo: Kukučínova 21,  921 01 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michal Bezák
Číslo účtu: 2976812253/0200
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.
IČO: 42288916 
DIČ: 2023442190
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Kontakt: Ing. Tatiana Nevolná (výkonný riaditeľ), 0917 173 119
E-mail: info@visitpiestany.sk