Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Tieto zásady sa môžu časom zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov na našom webe. O každej takejto zmene budete ihneď informovaný/á e-mailovou správou.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je oblastná organizácia cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY, so sídlom Kukučínova 21, 92101 Piešťany, IČO: 42288916, zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č. 09051/2012/SCR (ďalej ako „REZORT PIEŠŤANY„). V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@visitpiestany.sk.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané od Vás ich zaslaním prostredníctvom kontaktného formulára alebo zaslaním správy priamo na e-mailovú adresu info@visitpiestany.sk sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb a pod.) a Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spoločnosť REZORT PIEŠŤANY získava Vaše osobné údaje obvykle priamo od Vás. Osobné údaje sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
V súvislosti s poskytovaním služieb je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom má Prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje sa poskytujú aj externým sprostredkovateľom a tretím stranám, konkrétne službám Google Analytics a Google Adwords, pri prepojeniach na sociálne siete Facebook získajú informácie o tom, ako používate naše webové stránky aj títo sprostredkovatelia. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Bližšie informácie sa dozviete aj, keď si prečítate naše Prehlásenie o súboroch cookie
Prevádzkovateľ dbá na to, aby postupoval v súlade s platnými zákonmi, je viazaný mlčanlivosťou a vaše údaje spracúva výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chráni v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.
Vaše osobné údaje nie sú prenášané mimo územia krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru s výnimkou niektorých služieb, ktorých servery sú umiestnené na území USA (Facebook, LinkedIn). 
Títo partneri disponujú platnými certifikátmi EU-US Privacy Shield, čo je garanciou, že vaše údaje sú v bezpečí a v súlade s pravidlami európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
V prípade, ak nie je doba spracúvania uvedená priamo v právnom predpise alebo zmluve, štandardne budeme spracúvať osobné údaje po dobu 24 mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo po dobu plynutia premlčacej doby, ak je právnym základom náš oprávnený záujem (napr. v prípade uplatnenia právneho nároku).
Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné, neaktuálne alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie Prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme
 • na účely vedeckého alebo historického výskumu
 • na štatistické účely
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte na e-mailovú adresu: info@visitpiestany.sk alebo klasickou poštou na našu adresu REZORT PIEŠŤANY, Kukučínova 21, 92101 Piešťany.Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR na webovej lokalite https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.