Obec Veľké Orvište

Najstaršie osídlenie v dnešnom chotári obce Veľké Orvište sa zistilo v polohe Niže cesty. Pochádza zo staršieho obdobia mladšej doby kamennej a patrí legyelskej kultúre(3500 pred n. l.). Málo výrazné črepy rámcovo datované do neskorého obdobia mladšej doby kamennej – eneolitu sa zistilo v polohe Topoľové.
Prvá písomná správa o obci sa zachovala v tzv. Zoborskej listine z roku 1113. Obec sa v tomto vzácnom písomnom dokumente uvádza pod názvom villa Rivvis. Neskoršie sa v pôvodnom chotári obce vyvinula aj dedina Malé Orvište. K dôslednému rozlišovaniu obcí na Veľké a Malé Orvište prišlo až koncom 16. storočia. Názov obce súvisel so strážnou službou konanou v týchto miestach.
Na základe uznesenia pléna ONV v Trnave zo 14. 12.1979 č. 14 bolo Orvište zlúčené s obcou Ostrov. Sídlom MNV sa stal Ostrov. V roku 1990 sa uskutočnilo v obci referendum, v ktorom sa 77 % voličov vyslovilo za osamostatnenie obce od zlúčenej obce Ostrov. Obec Veľké Orvište sa opäť osamostatnila 1. septembra 1990. V prvých slobodných voľbách do obecnej samosprávy, ktoré sa konali 23. a 24. novembra 1990, bol zvolený za starostu Emil Šiška. Obec začala písať v nových politických a ekonomických podmienkach svoju najnovšiu históriu.

(Viac informácií sa dočítate na webe obce Veľké Orvište)
ADRESA Hlavná 17, Veľké Orvište 922 01, Slovensko
TELEFÓN +421 337 746 126
EMAIL info@velkeorviste.sk
WEB www.velkeorviste.sk