Obec Drahovce

Obec Drahovce, ležiaca na otvorenej rovine bola často navštevovaná rôznymi pohromami a katastrofami.V rokoch 1530, 1599 a 1663 Drahovce spustošili turecké vojská, o čom svedčia vykopávky tureckých zbraní – turecké meče, dýky. V priestoroch bývalého pohostinstva v hĺbke asi 3 m našla sa skrýša zo zamrežovanými oknami podobná izbe, ktorá sa však pri odstraňovaní rozpadla. Pamätná kniha obce Drahovce sa vedie od 28.12.1934 – vtedy sa kronikárom stal miestny notár Július Ďurkovič.


Zdrojom obživy obyvateľstva bolo obrábanie pôdy, jeho postavenie voči zemepánovi bolo poddanské, podliehalo vrchnosti zemepána. Nevlastnilo pôdu, iba ju obrábalo. Toto právne postavenie spočívalo na stavovskom práve starého Uhorska, ktoré sa skončilo až v roku 1848 vyrieknutím právnej rovnosti, od toho času začína sa vlastnícke právo sedliackej triedy k pôde. Meštiacky stav sa u nás nevytvoril. V historickom rozvoji obec nezískala žiadne zvláštne výsady alebo práva, pretože Drahovce vždy pod niekoho patrili. Viac sa môžete dočítať na oficiálnej stránke Obce Drahovce.


ADRESA Obec Drahovce, Hlavná 429/127, Drahovce 922 41, Slovensko
EMAIL sekretariat@obecdrahovce.sk
TELEFÓN +421 33 778 35 21
TELEFÓN – STAROSTA – Miroslav Ledecký +421 33 778 31 33
EMAIL – STAROSTA – Miroslav Ledecký starosta@obecdrahovce.sk
WEB – OBEC DRAHOVCE www.obecdrahovce.sk